banner

ସମ୍ବାଦ

 • What are the excellent properties of silicone oil that we don’t know?

  ସିଲିକନ୍ ତେଲର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣଗୁଡିକ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ?

  ସିଲିକନ୍ ତେଲର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣଗୁଡିକ ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ? ଜୀବନର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ସିନ୍ଥାଇଜ୍ ହୋଇଛି | ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଆମର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି | ସିଲିକନ୍ ତେଲ ସାଧାରଣତ a ଏକ ର ar ଖ୍ୟ ପଲିସିଲୋକ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦକୁ ବୁ refers ାଏ ଯାହା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେ ଏକ ତରଳ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖେ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • What is the composition of defoamers?

  ଡିଫାମରର ଗଠନ କ’ଣ?

  କାଗଜ ଶିଳ୍ପରେ ଜ organic ବ ଡିଫୋମରର ବିକାଶ ଧାରା | ଦୁନିଆରେ ସକ୍ରିୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକକ ମଲ୍ଟି-କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରରୁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକାରକୁ ବଦଳୁଛି | ବିଶ୍ world ର ଦେଶଗୁଡିକ ବହୁ ପରିମାଣର ମାନବ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନା ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • What role does silicone oil play in the cosmetics industry?

  ପ୍ରସାଧନ ଶିଳ୍ପରେ ସିଲିକନ୍ ତେଲ କେଉଁ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ?

  ଆମ ଜୀବନରେ ସିଲିକନ୍ ତେଲର ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ | ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତ the ପ୍ରସାଧନ ଶିଳ୍ପରେ ସିଲିକନ୍ ତେଲର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ | ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା | ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ବର୍ତ୍ତମାନ ...
  ଅଧିକ ପଢ